• بادى تسمين سوبر 23 %

  • نامى تسمين سوبر 21 %

  • ناهى تسمين سوبر 19 %

  • ناهى تجارى 15 %

  • ناهى تجارى

  • بادى نامى تسمين 21 %

  • بياض انتاجى 18 %

  • بياض انتاجى 16 %