• بادى تسمين سوبر 23 %

  • نامى تسمين سوبر 21 %

  • ناهى تسمين سوبر 19 %

  • علف ماشية 16 %